Informacje ogólne
  Rada Programowa
  Komitet Organizacyjny
  Program Konferencji
  Dla uczestników
  Referaty
  Warsztaty
  Uczestnicy
  Sponsorzy
  Patronat medialny
  Galeria zdjęć
  Bydgoszcz
  KontaktPełne teksty referatów i prezentacje w serii Materiały Konferencyjne EBIB

 
Maria Błażejewska
Joanna Kapusta
Elżbieta Karpińska-Pawlak

Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania


Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Komunikat zawiera podstawowe informacje dotyczące bibliograficznych baz danych tworzonych w Ośrodku Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (dawniej Instytutu Obróbki Skrawaniem). Szczegółowo omówiono bibliograficzno-abstraktową bazę danych SAWIOS rejestrującą wybrane artykuły z polskich i zagranicznych czasopism technicznych z zakresu technologii wytwarzania oraz bazę danych PUBLIKACJE rejestrującą publikacje pracowników IZTW. Omówiono także bazy danych tworzone w ramach Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania, w tym 9 baz tematycznych oraz KATALOG ELEKTRONICZNY wybranych Polskich Opisów Patentowych sklasyfikowanych wg klas B23 i B24. Wszystkie prezentowane bazy danych udostępniane są bezpłatnie w internecie. [streszczenie dodano 16 marca 2009 r.]Hanna Celoch

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej


Bibliograficzne bazy danych szybką ścieżką w obiegu informacji naukowej

Bibliograficzne bazy danych od lat są stałym elementem warsztatu pracy naukowców. Wbrew pozorom, pełnotekstowe bazy danych, czy biblioteki cyfrowe nie wyparły z obiegu informacji naukowej baz bibliograficznych - wprost przeciwnie - wykorzystały ich potencjał jako swoistą trampolinę, by szybciej dotrzeć do odbiorcy. Bazy danych stały się czynnikiem dynamizującym obieg informacji. Referat jest próbą prześledzenia niektórych ścieżek w tym obiegu, a zwłaszcza tych najpopularniejszych, czyli wyszukiwarek internetowych i obecności  w nich bibliograficznych baz danych. Podjęto również próbę określenia wpływu tej obecności, na zwiększenie cytowalności polskich technicznych czasopism naukowych (na przykładzie bazy Baztech).Lidia Derfert-Wolf

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy


W kierunku bazy pełnotekstowej - inicjatywy BazTech

W referacie przedstawione zostaną inicjatywy BazTech zmierzające do przekształcania bazy bibliograficzno-abstraktowej w pełnotekstową. Zaprezentowana zostanie współpraca z ICM UW oraz wydawcami czasopism w zakresie pozyskiwania pełnych tekstów artykułów. Omówione będą formalne procedury współpracy oraz zasady postępowania w ramach Konsorcjum BazTech.Beata Domosławska

Zyta Szymańska

Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu


Polska Bibliografia Literacka Online. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój

Referat (dwugłos) będzie poświęcony zagadnieniom transkrypcji drukowanej bibliografii literackiej na komputerową bazę danych. Przedstawione zostaną wzory opisów bibliograficznych informacji czasopiśmienniczej, jako elementu metodologii PBL oraz ścieżki dostępu do bazy PBL online (sposoby wyszukiwania informacji) Zaprezentowany zostanie indeks przedmiotowy i wewnętrzne bazy danych, tworzące PBL (baza książek, teatrów, spektakli teatralnych, filmów fabularnych i audycji radiowych). Omówione zostaną zagadnienia związane z indeksacją zasobów PBL przez światowe wyszukiwarki m.in. Google. Przedstawione zostaną perspektywy rozwoju PBL (dążenie do połączenia informacji bibliograficznej z tekstem) i oczekiwania użytkowników PBL.Aneta Drabek

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego


Polska Literatura Humanistyczna „Arton" - baza bibliograficzna czy indeks cytowań?

Referat poświęcony jest bazie danych Polska Literatura Humanistyczna „Arton", która współtworzona jest przez konsorcjum siedmiu polskich uniwersytetów. Omówiona zostanie struktura bazy oraz możliwości wyszukiwawcze jakie prezentuje zarówno w zakresie poszukiwań bibliograficznych, jak i analiz bibliometrycznych. Przedstawione zostaną problemy dotyczące uzupełniania danych o cytowaniach, a także poprawiania opisów już wprowadzonych do bazy.Maria Garczyńska

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce

W referacie przeanalizowano rozwój i stan obecny bibliografii publikacji pracowników wyższych szkół polskich, zmieniające się formy ich publikowania (od papierowej do baz danych), zwracając szczególną uwagę na spójność rejestrowanych danych pod kątem ich rodzaju. Zwrócono uwagę na stosowane programy/systemy rejestrowania danych oraz przydatność wykazów publikacji dla oceny okresowej/parametrycznej jednostek i całych uczelni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie. Celem referatu jest wykazanie zalet/wad projektu powstania ogólnopolskiej bazy danych bibliograficznych, która mogłaby ułatwić i ujednolicić zasady rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników szkół wyższych.Dorota Gazicka-Wójtowicz

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN


Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń

Przypomniano początki bazy jako narzędzia do przyspieszenia opracowania i wzbogacenia warstwy informacyjnej wersji drukowanej bibliografii oraz narzędzia do generowania rocznego spisu publikacji pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przedstawiono obecną strukturę bazy, rozwój interfejsu internetowego, zastosowany język wyszukiwawczy oraz autorskie narzędzia do kontroli wprowadzanych danych, w szczególności namiastkę kartoteki haseł przedmiotowych. Omówiono przyczyny opóźnienia indeksowania w bazie zawartości publikacji, próby zaradzenia temu oraz perspektywy bazy. Obecnie baza zawiera dane za okres 19 lat i jest postrzegana jako wartościowe źródło informacji z zakresu nauk o ziemi i ochrony środowiska. Służy zarówno promocji dorobku naukowego polskich geografów jak i dydaktyce. Informacyjnie uzupełnia katalogi on-line Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN.Jacek Głębocki
Grzegorz Pietruszewski

Splendor Systemy Informacyjne

Integracja bibliografii dorobku naukowego z systemem przepływu informacji naukowej

Bibliograficzne bazy danych dokumentujące dorobek pracowników naukowych są powszechnie spotykane w bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej uczelni i instytutów. Bibliografie dorobku naukowego są wykorzystywane nie tylko jako źródło informacji o publikacjach i pracach niepublikowanych, lecz także do celów szeroko pojętej sprawozdawczości, statystyk i analiz bibliometrycznych. Referat przedstawia przykład integracji bazy bibliograficznej z systemem przepływu informacji naukowej opracowanym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Celem zintegrowanego systemu jest ułatwienie procesu konstruowania tematów badawczych oraz rozliczania wyników w oparciu o publikacje będące efektem badań. [referat nie będzie wygłaszany - pełen tekst ukaże się w materiałach konferencyjnych]Ewa Głowacka

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK


Kryteria oceny i wyboru baz danych 

W referacie przedstawiona zostanie ustalona przez autorkę lista kryteriów i wskaźników oceny bibliograficznych baz danych. Scharakteryzowane będą mierniki w następujących kategoriach: zawartość bazy danych, wyszukiwanie, usługi, użytkownicy i wykorzystanie, funkcjonalność i użyteczność.


Wanda Klenczon

Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa


Indeksowanie zawartości treściowej w bibliograficznych bazach danych

Referat omawia problemy indeksowania zawartości treściowej dokumentów i efektywności wyszukiwania tych danych w bibliograficznych bazach danych. Przedstawia najbardziej rozpowszechnione narzędzia i metody (języki informacyjno-wyszukiwawcze, kontrolowane i niekontrolowane słowa kluczowe), metody organizacji „subject access point", problemy związane z wyszukiwaniem (przyjazność interfejsu, opcje wspomagania użytkownika, wyszukiwanie zaawansowane). Prezentowany materiał przygotowano na podstawie analizy kilkudziesięciu polskich i zagranicznych dostępnych sieciowo bibliograficznych baz danych różnego zakresu, zasięgu i przeznaczenia (gł. bibliografie narodowe, dziedzinowe, regionalne).

 

Bronisława Kopczyńska-Jaworska

Inga Kuźma

Małgorzata Wilbik

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

 

Problemy dotyczące klasyfikacji i opisu w branżowej bazie bibliograficznej na przykładzie Bibliografii Etnografii Polskiej w Internecie

Wystąpienie będzie miało na celu przedstawienie podstawowych problemów i pytań stawianych sobie przez zespół opracowujący Bibliografię Etnografii Polskiej (BEP). Problemy te dotyczą:

- zasad selekcji pozycji kwalifikowanych do wpisania do branżowej bazy bibliograficznej.

Uściślić trzeba, iż BEP obejmuje prace z zakresu antropologii kulturowej oraz innych dziedzin humanistycznych i społecznych. Tytułowa „etnografia" nie ogranicza zakresu pól ekstrapolowanych przez opracowujące BEP w poszukiwaniu pozycji do wpisania. Uwzględniane są zatem takie teksty, które cechuje m.in. przydatność dla etnografii i etnologii, czy też są interesujące metodologicznie bądź ze względu na przedmiot refleksji/badań, a także z powodu ich „antropologicznego" charakteru, choć mogą reprezentować też np. kulturoznawstwo, historię itp.

- opracowywania wyborów bibliograficznych etnologicznych i antropologicznych - na podstawie BEP - dla dwóch międzynarodowych bibliografii, tj. dla Bibliografii nauk społecznych (IBSS) i Bibliografii folkloru i ludoznawstwa europejskiego (IVB)

- doboru odpowiednich słów kluczowych do opisu pozycji zakwalifikowanych do BEP, z czym związany jest także inny problem:

- opracowania indeksu słów kluczowych.

 

Małgorzata Kowalska

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

 

Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?

Bibliograficzne bazy danych, a szczególnie dziedzinowe bazy danych stanowią nieodzowny element dla nauki i badań. Rejestracja specjalistycznych czasopism czy niskonakładowych materiałów konferencyjnych czyni je kompleksowym i aktualnym źródłem informacji na temat tendencji rozwojowych w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Na skutek gwałtownego rozwoju bibliotek i repozytoriów cyfrowych, a zwłaszcza postępującej w ostatnich latach digitalizacji współczesnych zasobów czasopiśmienniczych, bibliograficzne bazy danych nie mogą już jednak pretendować do miana jedynego źródła informacji o istnieniu danej publikacji. Coraz częściej pojawia się zatem pytanie o zasadność i celowość ich tworzenia. W referacie podjęto próbę analizy obecności czasopism znajdujących się w wybranych bibliotekach cyfrowych, a rejestrowanych także przez dziedzinowe bazy danych. Autorka stara się wskazać obszary i tendencje wzajemnego przenikania obydwu źródeł informacji, odpowiedzieć na pytanie o stopień wykorzystania zasobów czasopiśmienniczych z nich pochodzących oraz określić rozbieżności interesów i polityk w zakresie ich tworzenia, tak by uniknąć ich w przyszłości. 
Ewa Lang

Joanna Radzicka

Biblioteka Politechniki Krakowskiej


Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej - próba stworzenia nowoczesnej bazy danych

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej była tworzona od początku powstania Biblioteki czyli od ponad 60 lat. Do 1990 roku publikowano ją w formie tradycyjnej (drukowanej), a od 1992 roku tworzona jest na bieżąco i udostępniana w formie elektronicznej. W 2008 roku podjęto prace nad rozbudowaniem tradycyjnej bazy bibliograficznej i stworzeniem nowoczesnej bazy danych umożliwiającej szybsze dotarcie do poszukiwanego źródła. W wyniku podjętych działań udało się uporządkowany zbiór opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów połączyć z oprogramowaniem innych baz służących do przetwarzania danych w nich zawartych (katalog komputerowy Biblioteki, Biblioteka Cyfrowa PK) i wykorzystać do informacji o sposobie dostępu do pełnego tekstu danego artykułu czy o możliwości wypożyczenia pozycji w bibliotece.  W pierwszej kolejności połączono opisy bibliograficzne Bibliografii Publikacji z kolekcjami Biblioteki Cyfrowej PK. Dzięki temu możliwy jest m.in. bezpośredni dostęp do pełnych tekstów kolekcji prac doktorskich pracowników PK. Połączenia pomiędzy bazami umożliwiają ich przeszukiwanie, definiowanie kryteriów i zarządzanie nimi. Obecnie Baza umożliwia identyfikację zasobów dostępnych w bibliotece oraz w Internecie. Dzięki temu część opisów bibliograficznych posiada link do streszczenia i/lub pełnego tekstu (wcześniej upublicznionego). Ostatnio opisy uzupełniane są również o indeksy cytowań sporządzone w oparciu o bazy SCI i SCOPUS.Hanna Majewska

Polska Akademia Nauk


PSJC - Polish Scientific Journal Contents : Life Sciences

Baza "Polish Scientific Journals Contents" Life Sciences prezentuje zawartość anglojęzycznych czasopism z zakresu nauk biologicznych,
medycznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, wydawanych przez instytuty, komitety naukowe PAN oraz polskie instytucje naukowe. Celem działania jest szeroka promocja osiągnięć naukowych w międzynarodowym obiegu informacji. Baza PSJC znajduje się pod adresem:
http://psjc.icm.edu.pl. Jest aktualizowana co 10 dni, umożliwia użytkownikom bezpłatny dostęp do bieżącej informacji o treści wydawanych czasopism, a także dostęp do pełnych tekstów. [streszczenie dodano 27.03.2009]Beata Niedbalec

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego


System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG - baza z dziedziny pedagogiki.

Stan obecny i koncepcje dalszej rozbudowy

W prezentacji omówiono system informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG, pierwszą polską bazę z dziedziny pedagogiki, tworzonej przez pracowników OIN Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Baza obejmuje swoim zakresem pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne. Przedstawiono zmiany, jakich dokonano od momentu rozpoczęcia prac nad systemem w 1993 r. do 2008 r. Początkowo baza funkcjonowała w oparciu o system ISIS, a w 2000 r. dokonano modernizacji i upowszechniono bazę dla wszystkich użytkowników Internetu, na stronie www Biblioteki. We wrześniu 2007 r. baza PEDAGOG została przeniesiona do systemu ALEPH, jako kolejna baza bibliograficzna Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Omówiono obecny sposób wprowadzania opisów do bazy,  formaty stosowane do zapisu danych oraz aktualną statystykę danych rejestrowanych w PEDAGOGU. Na koniec przedstawiono plany dalszego rozwoju i rozbudowy bazy.Marek Niezgódka

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego


Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w kontekście otwartej nauki     

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie baz bibliograficznych i pełnotekstowych współtworzonych przez ICM UW w ramach projektu Biblioteka Wirtualna Nauki w kontekście obecnych przemian, zmierzających w stronę otwartości nauki. Pierwsza część wystąpienia dotyczy globalnej transformacji procesów komunikowania naukowego, zachodzącej na skutek rewolucji cyfrowej. Jej efektem jest rosnąca otwartość wszelkiego rodzaju treści naukowych: publikacji, materiałów edukacyjnych, danych czy oprogramowania naukowego. Dochodzi do redefinicji zasad na rzecz większej otwartości i jawności, oraz jednoczesnej przemiany instytucji i mechanizmów odpowiedzialnych za komunikację naukową. Z jednej strony pojawiają się narzędzia - techniczne, takie jak oprogramowanie repozytoryjne czy bazodanowe, a z drugiej strony prawne - otwarte licencje pozwalające swobodnie udostępniać treści. Z drugiej strony organizacje międzynarodowe, instytucje finansujące badania naukowe oraz uczelnie i instytuty badawcze coraz częściej przyjmują mandaty instytucjonalne rekomendujące lub wymagające otwartości treści naukowych. W szczególności, mandaty tego rodzaju gwarantują otwartość wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Druga część dotyczy zastosowania modelu otwartej nauki w Polsce. Model ten pozwala wyeliminować podział cyfrowy, zwiększyć widoczność i wykorzystanie wyników badań naukowych, oraz zmienić mechanizmy ewaluacji publikacji i wyników badań. Do tej pory otwarte modele komunikacji naukowej pozostają stosunkowo mało znane i rozwinięte, nie są również wystarczająco wspierane przez regulację państwową - niemniej są dzisiaj wdrażane przez szereg różnych instytucji. Jedną z nich jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, które od kilkunastu lat realizuje projekt Biblioteka Wirtualna Nauki, której celem jest stworzenie w Polsce infrastruktury otwartej nauki w postaci jednolitego systemu zasobów o strukturze hybrydowej. Ważnym elementem tej infrastruktury są bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych tworzone w oparciu o platformę Yadda: BazTech, BazHum oraz Agro. Trzecia część wystąpienia stanowi prezentację obecnego stanu rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki, oraz możliwych dalszych działań, związanych z rozwojem i promocją otwartej nauki w Polsce.


Anna Osiewalska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych
Przedstawiono reorganizacje bibliograficznych baz danych GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Rozszerzenie formatu baz o pole literatury załącznikowej, a także indeksacja zawartości tego pola (przypisów bibliograficznych), umożliwia przeprowadzenie analiz bibliometrycznych dokumentowanego piśmiennictwa. Na materiale z baz pokazano możliwości i ograniczenia takich analiz.Ewa Piotrowska
Renata M. Zając

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Baza danych z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury pięknej, bibliotekoznawstwa i socjologii

Baza danych z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury pięknej, bibliotekoznawstwa, socjologii tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza powstała w 2001 roku jako kontynuacja kartkowej kartoteki zagadnieniowej, prowadzonej od początku istnienia Oddziału Informacji Naukowej. Baza działa w programie Microsoft Access i zawiera opisy bibliograficzne fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji w czasopismach i książkach, książek. Wyszukiwań można dokonywać poprzez indeks autorski, tytułowy, haseł przedmiotowych, słowa kluczowe. Do bazy opracowano język haseł przedmiotowych oparty w swojej budowie formalnej na języku KABA. Aktualnie w bazie znajduje się ponad 38 000 opisów. [streszczenie dodano 27.02.2009]


 
Mariusz Polarczyk

Renata Tomaszewska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Baza Danych AGRO - 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie etapów rozwoju Bibliograficznej Bazy Danych AGRO, opracowywanej przez zespół pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na przestrzeni 16 lat. Baza AGRO to nie tylko cenne źródło informacji o zawartości treściowej polskich czasopism naukowych i popularno-naukowych dla studentów i pracowników naukowych, ale jednocześnie narzędzie pracy dla bibliotekarzy. Indeksując artykuły z czasopism naukowych bibliotekarze dziedzinowi pogłębiają i uaktualniają swoją wiedzę, którą przekazują w procesie dydaktycznym  studentom oraz pozostałym użytkownikom Biblioteki. Jak inne bazy tworzone w bibliotekach, baza AGRO współtworzy światowe zasoby informacyjne. Autorzy przedstawili strukturę Bibliograficznej Bazy Danych AGRO, wpływającą na jej nieprzerwaną atrakcyjność i wartość informacyjną. Omówiono zaangażowanie twórców bazy w systematyczne doskonalenie zawartości treściowej oraz oprogramowanie bazy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych związanych z procesem przystosowawczym do bezpłatnego, internetowego jej udostępnienia na platformie ICM UW w Bibliotece Wirtualnej Nauki. Przedstawiono kształtowanie się wykorzystania Bazy AGRO przez użytkowników w różnych latach jej funkcjonowania.Marzena Przybysz
Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej

Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliograficzna baza danych

Referat zawierać będzie genezę, założenia, analizę bibliograficznej bazy danych tworzonej w Bibliotece Narodowej. Baza w MAK-u, powstała w 1997 roku i rejestruje piśmiennictwo od rocznika 1995. Referat będzie także obejmował zasady doboru i selekcji rejestrowanego materiału, aktualne problemy oraz plany na przyszłość. [streszczenie dodano 12.02.2009]Jolanta Przyłuska

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi


Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną - doświadczenia małej wyspecjalizowanej biblioteki medycznej

Rozpoczynając poszukiwania piśmiennictwa na określony temat pracownik akademicki zaczyna najczęściej od najbardziej kompletnej w danej dziedzinie bazy bibliograficznej. Następnie jest zainteresowany szybkim i prostym dostępem do tekstu źródłowego. Z dostępem do wielu źródeł zagranicznych płatnych lub bezpłatnych (free/OA) nie będzie miał większych trudności. Gorzej będzie jeśli jego tropy skupią się na piśmiennictwie polskim, na pracach kolegi po fachu lub czasami jego własnych. Oprócz wyszukiwania za pomocą komputera będzie musiał wykonać wiele czynności dodatkowych - pójść do biblioteki, poszukać w archiwach, szafach, teczkach i różnych miejscach, gdzie składane są prace drukowane. Jednym ze sposobów na rozwiązanie takich problemów jest skorzystanie z repozytorium dokumentów cyfrowych. Może to być repozytorium prac danej uczelni, repozytorium tematyczne lub danego autora. Czy repozytorium może zastąpić bazę bibliograficzną? Referat będzie próbą odpowiedzi na to pytanie na podstawie doświadczeń Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w której tworzone są trzy bazy bibliograficzne i jedno repozytorium tematyczne.Grzegorz Racki

Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa


Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych
Do tworzenia listy czasopism punktowanych MNiSW (tzw. listy A) wykorzystuje się ogłaszany corocznie w Journal Citation Reports (JCR) współczynnik wpływu (impact factor; IF): średnią częstotliwość cytowań rocznie jednej pracy opublikowanej w danym periodyku, wyliczaną dla jego dwóch poprzednich roczników. Wyodrębnione "kwartylowe" kategorie jakościowe czasopism z listy filadelfijskiej wydają się miarodajnie odzwierciedlać pozycję w uporządkowanym według IF zbiorze periodyków z danej dyscypliny. Wiadomo jednak, iż IF podlega licznym manipulacjom, sztucznie zwiększających jego wartość jako miernika jakości czasopisma. Najprostsze jest windowanie liczby cytowań przez preferowanie prac zawierających powołania na artykuły z tego czasopisma z ostatnich dwóch lat ("cytowań impaktowych"). W tym kontekście, wskaźniki samocytowalności 60. polskich czasopism z JCR 2007 budzą frustrację. Liderem na tego typu czarnej liście są wydawane przez Instytut Chemii Przemysłowej "Polimery" -- w ich przypadku prawie 80 proc. cytowań impaktowych to właśnie samocytowania. Ponad sześciokrotny wzrost IF w dekadzie (z 0,224 do 1,376!) pozwolił na awans z IV do II kategorii. Po odjęciu samocytowań (tzw. Realny IF; RIF), ten wzrost jest jedynie niespełna trzykrotny. Gdy porównamy pozycję "Polimerów" w rankingu czasopism w swojej dyscyplinie na podstawie IF i RIF, awans o dwie kategorie okazuje się zafałszowaniem obrazu udziału w międzynarodowym transferze wiedzy: po urealnieniu klasyfikacji periodyk ten zajmuje nie 32, ale 63 miejsce (na 74 tytuły). W rankingu MNiSW konieczne jest zatem oparcie klasyfikacji punktowej nie na "surowym" IF, ale na bardziej wiarygodnym wskaźniku RIF.Jadwiga Sadowska

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego


Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej

W referacie podjęto próbę porównawczego spojrzenia na polskie dziedzinowe bazy danych i określenie na tej podstawie charakterystycznych i wspólnych ich cech, a także wskazanie tendencji rozwojowych. Przedmiotem zainteresowania są takie zagadnienia jak: zawartość rekordów (dane bibliograficzne i pozabibliograficzne) i ich powiązania zewnętrzne (teksty, adresy), sposoby charakteryzowania treści (stosowane języki informacyjno-wyszukiwawcze, abstrakty), status baz i dostępność do nich, powiązania baz, organizacja pracy, związek z bibliografiami drukowanymi.Danuta Sebastjan
Magdalena Pilińska

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu


Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism, Dolny Śląsk - edukacja regionalna

W referacie zostaną omówione etapy rozwoju, stan obecny i perspektywy dalszej rozbudowy baz bibliograficznych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:
1. EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism - największa w kraju baza specjalistyczna poświęcona zagadnieniom edukacji w Polsce i na świecie
2. Dolny Śląsk - edukacja regionalna - baza poświęcona zagadnieniom edukacji dolnośląskiej i opracowaniom merytorycznym o Dolnym Śląsku. [streszczenie dodano 9.02.2009]Jowita Sobiczewska
Edyta Trębicka

Biblioteka Główna Akademii Podlaskiej w Siedlcach


„Problemy Niepełnosprawnych" - bibliograficzna baza danych
Referat dotyczy dziedzinowej bibliograficznej bazy danych „Problemy Niepełnosprawnych", powstałej w 1997 roku (początkowo jako tradycyjna kartkowa kartoteka bibliograficzna). Baza obejmuje okres od 1960 r. do chwili obecnej i zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC BN) dotyczące osób: niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, niedosłyszących, dotkniętych dysfunkcjami narządów ruchu, niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych, dotkniętych dysleksją oraz z wieloma innymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu organizmu. Materiały dotyczą zarówno dorosłych jak i dzieci. Są to publikacje polskie i wydane w Polsce prace w językach obcych. Baza rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek, fragmentów z prac zbiorowych i publikowanych materiałów konferencyjnych. Od 27 maja 2005 r. baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Głównej AP pod adresem: www.bg.ap.siedlce.pl. Dotychczas wprowadzono do bazy ponad 11 500 opisów. Spośród indeksowanych 560 tytułów czasopism, 117 jest punktowanych. W referacie omówiono również sposoby gromadzenia materiałów do bibliografii, możliwości wyszukiwawcze samej bazy oraz plany na przyszłość. [streszczenie dodano 16.02.2009]
Michał T. Szczepański
Tomasz Chmielak

Muzeum Historii Polski


BazHum: baza zawartości czasopism humanistycznych. Dokonania i perspektywy

Celem projektu Bazhum jest utworzenie bazy zawartości polskich czasopism humanistycznych. Zamierzamy zarejestrować opisy artykułów z możliwie szerokiej liczby czasopism. Prowadzimy globalną kwerendę tytułów. W kręgu naszych zainteresowań są periodyki ukazujące się od połowy XIX wieku, opracowujemy je od pierwszego numeru. Obecnie istnieje możliwość prostego przeszukiwanie bazy za pomocą słów z tytułów oraz nazwisk i nazw autorów. Pracujemy nad rozbudową możliwości wyszukiwania np. poprzez słowa kluczowe, po tekstach abstraktów, za pomocą operatorów logicznych itp. Zespół projektowy ma strukturę modułową: obsługa projektu, bibliotekarze i katalogerzy. Od wielu miesięcy współpracujemy z kilkoma instytucjami zewnętrznymi, przede wszystkim z bibliotekami PAN. Otrzymujemy wiele sygnałów, szczególnie ze strony pracowników naukowych, na temat użyteczności bazy Bahzum. Zaczyna być ona wykorzystywana przez biblioteki przy układaniu bibliografii poszczególnych autorów lub wykonywaniu indeksów do zawartości czasopism na przestrzeni wielu roczników. Opracowaliśmy zestaw narzędzi do gromadzenia i edycji danych. Zaadaptowaliśmy standardy opisu obowiązujące w nowoczesnych bazach bibliograficznych. Dostępny jest i przeszukiwalny online zbiór ok. 50.000 rekordów bibliograficznych (w wersji uproszczonej) w ramach kolekcji na platformie Yadda. [streszczenie dodano 11.02.2009]
Krzysztof Szubski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Punktacja czasopism w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych
W prezentacji przedstawiono podstawy prawne parametrycznej oceny jednostek naukowych. Omowiono elementy skladowe wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz warunki umieszczenia tytułu na tym wykazie. Zaprezentowano również parametry oceny czasopisma naukowego.


Dorota Szumilas
Biblioteka Narodowa

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Artykuł omawia bibliograficzne bazy danych posadowione na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dalej Biblioteki UKSW). Należą do nich: Bibliografia Historii Kościoła, Bibliografia teologii moralnej i etyki, Polska Bibliografia Nauk Kościelnych, Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego. Omówienie obejmować będzie zarówno zakres treściowy, jak i chronologiczny poszczególnych bibliografii, a także formę przedstawienia danych i możliwość do nich dostępu. [streszczenie dodano 2.02.2009]


Alek Tarkowski
Jakub Szprot

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

System YADDA - oprogramowanie dla repozytoriów cyfrowych
W wystąpieniu zostanie przedstawione oprogramowanie do tworzenia repozytoriów cyfrowych YADDA: jego konstrukcja, możliwości oraz zastosowania. System YADDA umożliwia tworzenie zintegrowanej platformy obsługi baz bibliograficznych i pełnotekstowych, także w modelu rozproszonym. Zostaną zaprezentowane cechy wyróżniające system YADDA od innego oprogramowania tego typu; poszczególne elementy modułowej architektury systemu, wraz z wdrożonymi implementacjami poszczególnych usług modułowych; oraz plany dalszego rozwoju platformy YADDA.Renata Wójcik

Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej


Bibliografia Zawartości Czasopism - stan obecny i perspektywy rozwoju

Referat dotyczy bieżących problemów Bibliografii Zawartości Czasopism tworzonej w Bibliotece Narodowej w programie MAK. Omówiono zasady doboru i selekcji materiału do bibliografii, tworzenia i aktualizowania baz MAK-owych zawierających opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Przedstawiono możliwości wyszukiwawcze baz MAK i plany rozwojowe Bibliografii.Ewa Włostowska

Główna Biblioteka Lekarska

Jacek Głębocki
Splendor Systemy Informacyjne

Polska Bibliografia Lekarska Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia

W referacie przedstawiona zostanie historia Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL), która w postaci komputerowej bazy danych, prowadzona początkowo w oprogramowaniu własnym Głównej Biblioteki Lekarskiej na sprzęcie Singer 1500, istnieje od 1979r. Przedstawiona zostanie metodologia opracowywania danych i realizacja w Polskiej Bibliografii Lekarskiej zasad indeksowania i wyszukiwania przyjętych w US National Library of Medicine dla systemu Medlars/Medline. Jako wybrane zagadnienie omówione zostaną procedury związane z prowadzeniem i wykorzystaniem w PBL polskiej wersji amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), która obecnie pod nazwą TezMeSH, aktualizowana na bieżąco, prowadzona jest przez GBL w formie komputerowej bazy danych rónież od 1979 r. Zaprezentowana będzie wersja internetowa bazy PBL oraz nowoczesne metody jej przeszukiwania, wykorzystujące nie tylko różne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego TezMeSH w wersji 2009, ale także jego strukturę hierarchiczną. Omówione zostanie znaczenie bazy dla użytkowników na odstawie oceny jej zawartości przez specjalistów z COCHRANE COLLABORATION oraz przedstawione będą możliwości rozbudowy i kierunki ozwoju bazy zmierzające do dostarczenia użytkownikowi nie tylko streszczeń (dołączanych od 1991 r.), lecz także pełnych tekstów publikacji. [streszczenie dodano 16.03.2009]
Liczba odwiedzin: 88087© 2008 Biblioteka Politechniki Krakowskiej,  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego